Spotrebiteľský Ombudsman je objektívny

Objektívny

Každú sťažnosť smerujúcu voči obchodníkovi posudzuje Spotrebiteľský Ombudsman individuálne na základe predložených listinných podkladov.

Spotrebiteľský Ombudsman je nestranný

Nestranný

Sťažnosť môže podať spotrebiteľ, ktorý má pocit, že boli porušené jeho práva. Spotrebiteľský Ombudsman pri jej posudzovaní postupuje striktne nestranne.

Spotrebiteľský Ombudsman je nezávislý

Nezávislý

Nezávislosť Spotrebiteľského Ombudsmana je garantovaná najmä tým, že od obchodníkov neprijímame žiadne dary ani výhody. Spotrebiteľ uhrádza iba zákonom ustanovený poplatok.